Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání, informace k zápisu

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání, informace k zápisuRozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od 1. září 2021 najdete na Úřední desce a v odkazu zde.

 

INFORMACE K ZÁPISU

V souladu s ustanovením § 36 školského zákona a s metodickým doporučením MŠMT č. j.: MSMT-6651/2021-1 vydaným vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením stanovuji termín a způsob zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy v Oseku pro školní rok 2021/2022 takto:

Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v době od 1. 4. do 23. 4. 2021 formou doručení žádosti o přijetí Základní škole Osek, okres Teplice jedním z následujících způsobů:

  • do datové schránky školy, ID ej6qv6g
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu capek@zsosek.cz,
  • poštou na adresu školy,
  • osobním podáním v kanceláři školy v Hrdlovské 662 či do poštovní schránky u hlavního vchodu školy.

Stejným způsobem lze zažádat i o odklad školní docházky dítěte.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Pokud má zákonný zástupce možnost, vyplní na webu školy registraci k zápisu, kde jsou ke stažení i formuláře žádostí. K dispozici jsou také v papírové formě v kanceláři školy a v MŠ Osek a Háj. Zákonný zástupce doručí s žádostí o přijetí i kopii rodného listu dítěte, příp. další doklady, nezbytné k ověření údajů, zákonem předepsaných pro evidenci žáka ve školní matrice (např. povolení k pobytu cizích státních příslušníků, rozhodnutí soudu apod.).

Podle § 36 odst. 3 školského zákona: „Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.“ Tzn., že zápis se týká povinně všech dětí, které se narodily před 1. zářím 2015.

O případný odklad školní docházky může zákonný zástupce požádat při zápisu. Dle § 37 školského zákona „není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Kritéria přijetí:
1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve
spádové oblasti základní školy.
2. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě
žádosti zákonných zástupců přijaty i děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové
oblasti základní školy.

Kapacita prvních tříd školního roku 2021/2022 je 75 žáků.

Žáci ZŠ Osek se vzdělávají podle vzdělávacího programu „Čtyřlístek“. Program je zaměřen především na výuku práce na počítačích, podporuje tělesnou výchovu a sport a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka anglického jazyka je zařazena od 1. ročníku.

V Oseku 16. 3. 2021                                                                         Mgr. Luboš Čapek, ředitel ZŠ Osek

 

REGISTRACE K ZÁPISU ZDE (přístupná od 1.4. do 23.4.2021)