Drobečková navigace

Úvod > O škole > Školská rada

Školská rada

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Složení Školské rady při Základní škole Osek, okres Teplice:

za zřizovatele: p. Eva Brnová DiS., Mgr. Jiří Linda,

za zákonné zástupce žáků: p. Hana Fuchsová, Ing. Filip Hajšo,

za pedag. zaměstnance školy: Mgr. Jiřina Tylová, Mgr. Lenka Zítová,

předseda: Ing. Filip Hajšo

Kontakty na členy školské rady:

Ing. Filip Hajšo filip.hajso@centrum.cz 602 771 696

Hana Fuchsová h.zulegerova@seznam.cz 777 337 916

Eva Brnová DiS. brnova@osek.cz

Mgr. Jiří Linda jiri.linda@centrum.cz

Mgr. Jiřina Tylová tylova@zsosek.cz 417 837 125

Mgr. Lenka Zítová zitova@zsosek.cz 417 837 227