Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provozní informace - jídelna

Provozní informace k jídelně

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Hrdlovská 662, 417 05 Osek

Telefon: +420 417 837 401

Kontaktní osoba: Jitka Hauser Bernášková — vedoucí školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí zejména vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, vše ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem stanovených spotřebním košem.

 

Žákům prvních tříd jsou přihlášky a přihlašovací údaje rozdány první den nástupu do školy při třídních schůzkách, kde jsou rodiče seznámeni, jak platit, přihlásit či odhlásit obědy.

 1. Každý strávník – žák odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem. Přihlášku obdrží žák první den školního roku ve třídě. Za poplatek 50,- Kč obdrží strávník čip, který slouží k výdeji obědů a objednávání jídel na terminálu. Při ztrátě je čip zablokován a za poplatek 50,- Kč je vystaven nový čip. Čip se nevrací, zůstává majetkem strávníka. Poplatek za čip je nevratný.
 2. Platby stravného – preferujeme bezhotovostní platbu převodem z účtu, kdy je strávníkovi přiřazen variabilní symbol, který je nutno vždy při platbě uvádět. Stravné na následující období se platí bezhotovostně, nejméně 5 dní před vyčerpáním kreditu na kontě strávníka.
  Po připsání platby do systému školní jídelny má strávník automaticky přihlášen výběr oběda č. 1 na celé období do výše zaplaceného kreditu. Strávník si volí pouze druh hlavního jídla č.1 nebo č. 2 nebo stravu odhlašuje.                      
 3. Stravné v hotovosti lze platit u okénka vedoucí stravování, kdy peníze donesou děti a dostanou potvrzení o zaplacení.
 4. Cizí strávníci mají také možnost platit bezhotovostně, kdy číslo účtu a variabilní symbol jim sdělí vedoucí stravování. Hotovostní platba pro cizí strávníky pouze od 11,30 – 12,00 hodin nebo po telefonické domluvě i jinak.
 5. Oběd je nutno přihlásit či odhlásit den předem, výjimečně ráno do 8 hodin na telefonu 417 813 401. Řádně neodhlášené obědy, které nebudou odebrány, budou strávníkovi účtovány. Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování u každého strávníka, přeplatek nad 500,- Kč bude strávníkovi vrácen, přeplatek do výše 500,- Kč včetně, bude převeden do dalšího období. Při ukončení stravování na konci školní docházky nebo při přestupu žáka bude zůstatek stravného vyplacen nejpozději do konce následujícího měsíce. Změny rozhodné pro poskytování školního stravování (ukončení stravování, přestup na jinou školu apod.) je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen ohlásit vedoucí školní jídelny.
 6. Objednávky a výběr jídel je možné provádět pomocí čipu na terminálu, který je umístěn ve školní jídelně, případně prostřednictvím webových stránek jidelny.me.cz. Objednávky na další den lze přes internet uskutečnit vždy do 23,59 hodin dne předchozího.
 7. Strava se vydává v následujících hodinách

    CIZÍ STRÁVNÍCI                            11,30 – 12,00 přes nakládací rampu /do jídlonosičů/

    DĚTI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY   12,00 – 14,00 hodin

 1. Zaměstnanci mají nárok na zaměstnanecké stravování pouze ve dnech kdy pro organizaci odpracují nejméně 3 hodiny na pracovišti.
 2. Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, např. z důvodu nemoci, má žák nárok na dotovanou stravu. Zákonný zástupce má povinnost další přihlášené obědy během nepřítomnosti žáka odhlásit. Pokud tak neučiní – oběd neodhlásí a školní jídelna pro žáka oběd uvaří, pak je zákonný zástupce povinen uhradit plnou cenu oběda.
 3. Strava se do jídlonosičů vydává pouze první den nemoci žáka (přes výdejní okénko) a cizím strávníkům.
  Do skleněných nádob se strava nevydává!
 4. Dohled ve školní jídelně během výdejní doby zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří dbají na dodržování hygieny, kázně a kultury stravování žáků.
  Žáci plní pokyny pedagogických pracovníků i zaměstnanců školní jídelny. Každý úraz, poranění nebo vznik škody na majetku hlásí žáci ihned pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu dohled. Jídlo konzumují strávníci ve školní jídelně, vynášení pokrmů a vybavení jídelny je zakázáno. Do školní jídelny mají přístup pouze žáci a strávníci, kteří mají daný den objednané stravování.
 5. Běžný úklid během provozní doby kuchyně a následný úklid zajišťují pracovnice kuchyně a školy.
 6. CENY STRAVNÉHO:    

Děti 7 – 10 let 28,- Kč
Děti 11 – 14 let 32,- Kč
Děti 15 let a více 35,- Kč
Cizí strávníci 7 - 10 let 73,- Kč
Cizí strávníci 11 - 14 let 77,- Kč
Cizí strávníci 15 let a více 80,- Kč

Do věkových kategorií jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou výše uvedeného věku. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8., takže kupříkladu žák, který dosáhne 11 let až 31. 8., je zařazen do vyšší kategorie už pro tento školní rok.

 1. Základní povinnosti strávníků

a) Dodržovat kázeň, čistotu a pořádek.

b) Žáci si před vstupem do školní jídelny umyjí a vydezinfikují ruce.

c) Při odběru oběda vždy předložit čip.

d) Dodržovat režim odhlašování stravy. Běžné odhlášky je možné provádět prostřednictvím internetu nebo pomocí terminálu v jídelně.

e) Dodržovat rozpis příchodu na stravu pro jednotlivé třídy.

f) Žáci se řadí do fronty, nepředbíhají ostatní strávníky, řídí se pokyny dohledu.

g) Stravování pro žáky a zaměstnance školy probíhá od 12,00 – 14,00 hodin.

h) Jídlo a nápoje podávané v rámci školního stravování konzumují strávníci v jídelně.

i) Strávníci jsou povinni odnášet veškeré použité nádobí na místo k tomu určené, neodnáší nádobí z jídelny.

j) V době vydávání stravy je zakázáno nestravujícím se osobám pobývat v jídelně.

k) Strávníci, kteří budou hrubě nebo opakovaně porušovat tento řád, budou ze stravování vyloučeni.

 1. Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID - 19

      V případě výskytu infekčních onemocnění COVID -19 je postupováno dle manuálu MŠMT (Dodatek č. 1)

 1. Závěrečná ustanovení

a) Připomínky a dotazy mohou strávníci, rodiče / zákonní zástupci/ řešit v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo telefonicky  417 837 401.

b) Vnitřní řád školní jídelny jsou povinni dodržovat všichni strávníci, zaměstnanci i cizí strávníci. Je vyvěšen v prostorách chodby u školní jídelny a na webových stránkách školy.

Vypracovala: Jitka Hauser Bernášková                                                         

V Oseku 5.1.2022                                                                                              Mgr. Luboš Čapek v.r., ředitel školy

 

 

Vnitřní řád školní jídelny – DODATEK č.1

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID – 19 

 • Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí SOUBOREM DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŔÍZENÍ VE SKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID – 19
 • Školní jídelna respektuje zásady správné výrobní a hygienické praxe.
 • Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně vysokých teplotách min. 60°C.
 • Ve společných prostorách školy a při výdeji pokrmů mají zaměstnanci zakryté dýchací cesty ochranným prostředkem – respirátor, nanorouška.
 • Výjimku tvoří konzumace oběda.
 • Před vstupem si strávníci myjí a desinfikují ruce.
 • Není umožněno samoobslužné odebírání příborů z hromadných zásobníků.
 • Strávníci si sami odebírají podnos, polévku, kompot, salát.
 • Výdej oběda první den nemoci: do jídlonosiče / ne skleněných nádob/ od 11,30 – 12,00 hodin přes výdejní okénko na rampě školní jídelny. Strávník musí mít nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest a nemají přístup di prostor jídelny a kuchyně.
 • Vyzvedávat obědy nemohou strávníci v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba nebo žák.
 • Jídelna je rozdělena na sektory, v kterých sedí žáci z jedné třídy.
 • Strávníci, kteří se nepodrobí testování, a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek, jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob.
 • Stoly jsou po odchodu strávníků ihned desinfikovány, jídelna každý den vytírána s desinfekcí.

 Vypracovala: Jitka Hauser Bernášková

  V Oseku 5. 1. 2022                                                                          Mgr. Luboš Čapek v.r., ředitel školy