Drobečková navigace

Úvod > Jídelna > Provozní informace - jídelna

Provozní informace k jídelně

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Adresa školy: Hrdlovská 662, 417 05 Osek

Telefon: +420 417 837 401

Kontaktní osoba: Jitka Hauser Bernášková — vedoucí školní jídelny

Provoz školní jídelny se řídí zejména vyhl. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhl. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování, vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, vše ve znění pozdějších předpisů. Jídelníček je sestavován na základě výživových norem stanovených spotřebním košem.

1. Každý strávník — žák odevzdá přihlášku ke stravování podepsanou zákonným zástupcem, kterou obdrží u vedoucí školní jídelny. Za poplatek 50,- Kč obdrží strávník čip, který slouží k výdeji obědů a objednávání jídel na terminálu. Při ztrátě je čip zablokován a za poplatek 50,- Kč je vystaven nový. Čip se nevrací, zůstává majetkem strávníka. Poplatek za čip je nevratný.

2. Platby stravného je možné provádět v hotovosti denně od 6:30 do 8:00 a od 11:30 do 14:30 hod. v kanceláři vedoucí jídelny, poslední pracovní den v měsíci až do 16:00 hod. Platby je možné po přiřazení variabilního symbolu provádět také bezhotovostně. Informace k bezhotovostním platbám na účet podá vedoucí školní jídelny, která zároveň přiřadí strávníkovi variabilní symbol. Stravné na následující období se bezhotovostně platí nejpozději 5 dnů předem před vyčerpáním kreditu z důvodu prodlevy zpracování platby. Platby na měsíc září se provádí do konce prvního týdne měsíce.

3. Strávník má obědy přihlášené na celé období do vyčerpání kreditu na stravovacím účtu. Strávník si volí pouze druh hlavního jídla, č. 1 a č. 2, nebo stravu odhlašuje. Strávník má systémem automaticky přihlášeno hlavní jídlo č. 1.

4. Oběd je nutné přihlásit, či odhlásit den předem, výjimečně ráno do 8.00 hodin na tel. č. 417 837 401. Řádně neodhlášené obědy, které nebudou odebrány, budou strávníkovi účtovány. Na konci školního roku bude provedeno vyúčtování u každého strávníka, přeplatek nad 500 Kč bude strávníkovi vrácen, přeplatek do 500 Kč včetně bude převeden do dalšího období. Při ukončení stravování na konci školní docházky nebo při přestupu žáka bude zůstatek stravného vyplacen nejpozději do konce následujícího měsíce. Změny rozhodné pro poskytování školního stravování (ukončení stravování, přestup na jinou školu apod.) je žák nebo jeho zákonný zástupce povinen ohlásit vedoucí školní jídelny.

5. Objednávky a výběr jídel je možné provádět pomocí čipu na terminálu, který je umístěn ve školní jídelně, případně prostřednictvím webových stránek www.iidelny.me.cz. Objednávky na další den lze přes internet uskutečnit vždy do 20,00 hodin dne předchozího.

6. Strava se vydává ve školní jídelně v následujících hodinách:

CIZÍ STRÁVNÍCI 11,45 - 12,00

DĚTI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 12,00 - 14,00

7. Zaměstnanci mají nárok na závodní stravování pouze ve dnech, kdy odpracují nejméně 3 hodiny na pracovišti.

8. Pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole, např. z důvodu nemoci, má žák nárok na dotovanou stravu. Zákonný zástupce má povinnost další přihlášené obědy během nepřítomnosti žáka odhlásit. Pokud tak neučiní — oběd neodhlásí a školní jídelna pro žáka oběd uvaří, pak je zákonný zástupce povinen uhradit plnou cenu oběda.

9. Strava se do jídlonosičů vydává pouze první den nemoci žáka a cizím strávníkům.

10. Dohled ve školní jídelně během provozní doby zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří dbají na dodržování hygieny, kázně a kultury stravování žáků. Žáci plní pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní jídelny. Každý úraz, poranění nebo vznik škody na majetku hlásí žáci ihned pedagogickému pracovníkovi vykonávajícímu dohled. Jídlo konzumují strávníci ve školní jídelně, vynášení pokrmů a vybavení jídelny je zakázáno. Do školní jídelny mají přístup pouze žáci a strávníci, kteří mají na daný den objednané stravování.

11. Běžný úklid během provozní doby kuchyně a následný úklid zajišťují pracovníci kuchyně a školy.

12. Ceny stravného:

děti 7-10 let 22,- Kč
děti 11-14 let 25,- Kč
děti 15 a více let 28,- Kč
cizí strávníci 56,- Kč

13. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou výše uvedeného věku. Školní rok trvá od 1.9. do 31.8., takže kupř. žák, který dosáhne 11 let až 31.8., je zařazen do vyšší kategorie už pro tento školní rok.

14. Dotazy, podněty, připomínky a stížnosti řeší vedoucí školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny nabývá platnosti dne 1. 8. 2019, bude vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách školy.

V Oseku, 24. 6. 2019

Jitka Hauser Bernášková, vedoucí školní jídelny

Mgr. Luboš Čapek, ředitel školy