Drobečková navigace

Úvod > O škole > Historie školy

Historie školy

Historický pohledStoletá historie školy v dnešní Nelsonské ulici započala již v roce 1892, kdy obecní rada rozhodla o stavbě nové budovy pro německou chlapeckou obecnou školu.

V září 1901 byly obecnímu zastupitelství předloženy plány na její vybudování a v říjnu byla stavba schválena. Stavební práce byly zahájeny v září roku 1902, ale už na jaře roku 1903 byly práce po průzkumných vrtech pozastaveny. Stavba byla opět zahájena v září téhož roku po posouzení všech bezpečnostních opatření.

„Dne 28. června 1904 pokročila stavba školy tak daleko, že mohl býti postaven krov. S pestrými stuhami ozdobená jedlička zvěstovala obyvatelstvu, že stavba je zhruba hotova. Tesařským mistrem Hönigem zhotovený krov (trojdílný) byl se zájmem obdivován a jeho solidní trvanlivé provedení našlo všeobecné uznání.“

Historický pohled na vstupV tomtéž roce byla zadána objednávka na zařízení tělocvičny, na 240 školních dvousedadlových lavic, na zařízení kuchyně a koupelny pro žáky. Do konce roku byla nová školní budova zvenčí hotova a pokračovaly práce na vnitřním vybavení.

Úřední kolaudace školy proběhla 17. srpna 1905. „Členové komise se pochvalně vyjádřili o solidnosti stavby, o účelném využití prostoru, o dobrém osvětlení všech chodeb a místností a prohlédli si s velkým zájmem tělocvičnu, koupelnu a jídelnu.“

Dne 3. září 1905 byla nová školní budova slavnostně otevřena. Děkan P. Richter provedl vysvěcení školy a v proslovu vyslovil přání, „aby škola sloužila rozkvětu, aby byla pramenem vzdělání, vědy a křesťanského smýšlení, záštitou míru a svornosti pro blaho lidu.“

Hisotrický kabinetI po roce 1918 sloužila budova školy svému účelu. Byly zde umístěny dokonce i dvě třídy školy české, jejíž kapacita tehdejším potřebám nestačila. Ředitel Grunert i jeho následovníci řešili problémy spojené s během školy.

Ke značným změnám však došlo po roce 1945, kdy se budova bývalé německé školy stala českou měšťanskou školou, na níž byl zahájen provoz 11. června 1945 za účasti tehdejšího zmocněnce ministerstva školství a osvěty v Duchcově Václava Mejstříka, propagátora tzv. školy jednotné. Začíná nová etapa v historii této budovy. Svou práci zde odevzdávají učitelé, kteří přišli budovat české školství do pohraničí. V tomto období zde působí ředitel školy Jaroslav Kudrna, učitelé Vladimír Karas, Jan Štěpánek, Zdeněk Beránek, František Zelenka, Emilie Trefná, Jaroslav Janda. Nastupují další vynikající pedagogové – Václav Vaneš, Josef Pečený , Jaroslav Vyskočil, A. Vanešová atd. Ve své práci ve prospěch česko-slovenského školství pokračuje i učitelka Magda Součková.

V r. 1953 vstupuje v platnost nový školský zákon, vznikají osmileté střední školy. Zdeněk Beránek je jmenován ředitelem školy a v této funkci pracuje celkem 23 let.

V přilehlých prostorách byly vybudovány svépomocí dílny na kov a dřevo, umývárny, biologická pracovna i skleník. A to vše během jednoho školního roku, kdy přiložili ruce k dílu i mnozí rodiče tehdejších žáků. Historická tělocvična

Charakteristickým znakem let 1960 – 1976 je opětné prodloužení školní docházky na devět let. Žáci dostávají poprvé školní pomůcky zdarma. Škola "bojuje" se stálou změnou pedagogického sboru. Přesto dosahuje výborných výsledků především v tělo-výchovných akcích zásluhou učitelů M. Homoly, A.Přibylové a M.Macháčkové. Dodnes např. nebyl překonán celostátní rekord tehdejší žákyně V.Vinterové v hodu kriketovým míčkem.

Mimořádných úspěchů dosahovali i žáci v přírodovědných předmětech pod vedením učitele K.Bárty.

Upomínka na školní rok 1963 - 1964Konec tohoto období zastihl školu před úkolem vyřešit problém 230 nově příchozích žáků ze zaniklé obce Hrdlovky. Bylo zapotřebí vytvořit takové podmínky, aby se děti co nejlépe a nejrychleji sžily s novými kolektivy. Nebyl to pro vyučující lehký úkol, neboť dosavadní počty žáků ve třídách značně vzrostly, a to až do počtu 40 žáků. Zároveň s dětmi přišla celá řada nových pedagogů, kteří do této doby působili v Hrdlovce.

Ve školním roce 1976 – 1977 vstoupila v platnost nová školská soustava, která přinesla mnoho změn i do práce osecké školy. Vešly v platnost nové osnovy, děti pracují s novými učebnicemi, učitelé využívají ve výuce nové metody práce. Mění společnost, mění se i práce ve školách. Na vyučující i žáky jsou kladeny stále větší nároky. I budovu školy čekají změny. Čeká ji sedmiletá generální oprava.

Svou pedagogickou kariéru končí jeden z nejzkušenějších pedagogů, pan Zdeněk Beránek. Mění se vedení školy, mění se i umístění školy. V panelovém sídlišti se slavnostně otevírá nová školní budova. To už je však jiná kapitola.

Ředitelé školy:

Chlapecká obecná a měšťanská škola

1905 – 1922 Josef Gunert

1922 – není upřesněno ředitel Marr

Bližší údaje o dalším vedení školy nám nejsou známy.

Jednotná škola

1945 – 1948 Jaroslav Kudrna

1948 – 1949 Bohumil Kohoutek

Obecná škola Jan Štěpánek ( do roku 1953)

1949 – 1952 Václav Vaneš

Osmiletá střední škola

1953 – 1960 Zdeněk Beránek

Základní devítiletá škola

1960 – 1976 Zdeněk Beránek

Základní škola

1976 - 1990 Věra Frantlová

1990 – 1996 Mgr. Jan Smrž

1996 – dosud Mgr. Luboš Čapek