Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

 

Správcem Vašich osobních údajů je: Základní škola Osek, okres Teplice, IČ 49087011, (dále jen „Správce“)

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Správce můžete kontaktovat: 

 • písemně na adrese sídla správce: Hrdlovská 661, 417 05 Osek
 • pomocí emailové adresy: zsosek@zsosek.cz    
 • pomocí datové schránky: ej6qv6g

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

 • Veronika Součková
 • pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím emailové adresy: gdpr@e-konzultace.cz    

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme pouze pokud: 

 • je nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje, např.:
 • zákon č. 561/2004 Sb., Školský zákon,
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád,
 • zákon č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících,
 • zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
 • vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
 • je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, coby subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost tohoto subjektu údajů,
 • Vy, coby subjekt údajů, jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás, coby subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 • je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo apod.),
 • kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka apod.),
 • informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon (např. rozhodnutí o přijetí / nepřijetí žáka apod.),
 • informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové záznamy apod.).

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Za účel zpracování osobních údajů se považuje důvod, pro který chceme Vaše osobní údaje zpracovávat nebo kvůli čemu či za jakým cílem chceme Vaše osobní údaje evidovat a dále s nimi pracovat.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce je mj.:

 • plnění povinností správce vyplývajících ze zřizovací listiny správce, včetně poskytování informací,
 • správa našich smluvních závazků a probíhajících smluvních vztahů,
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů apod.

Správce Vašich osobních údajů současně zpracovává osobní údaje v souvislosti s plněním povinností v pracovně právních vztazích se svými zaměstnanci.

Příjemci osobních údajů

Příjemcem Vašich osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, soud nebo jiný subjekt, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytnuty.

Příjemcem Vašich osobních údajů tak může být:

 • např. orgán veřejné moci, soud, a to v rozsahu stanoveném zákonem,
 • třetí strana, ale pouze pokud je to nutné k prosazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.

Uchování Vašich osobních údajů

Správce Vašich osobních údajů bude osobní údaje uchovávat pouze po dobu, která je potřebná pro splnění účelu, za kterým byly tyto údaje shromážděny. Obvykle je tato doba stanovena právními předpisy nebo našimi interními dokumenty.

V případě, že jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou tyto shromažďovány pouze po dobu stanovenou tímto souhlasem.

Vaše práva vyplývající z Nařízení

Podle Nařízení máte jako subjekt údajů práva, která můžete vůči správci Vašich osobních údajů uplatňovat. Jedná se mj. o právo:

 • vědět, jaké všechny osobní údaje o Vás shromažďujeme,
 • požadovat opravu osobních údajů,
 • požadovat výmaz osobních údajů,
 • požadovat přenositelnost osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 • být informován o závažném incidentu, který se dotýká Vašich osobních údajů,
 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil.

Informace Vám budou poskytovány výhradně na základě prokazatelného ověření totožnosti. Informace jsou poskytovány bezplatně. Lhůta na vyřízení Vaší žádosti je 30 dnů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a jeho odvolání

Správce Vašich osobních údajů zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. Udělením souhlasu berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním Vašich osobních údajů. Souhlas, který nám udělíte, musí být udělen samostatně a musí být odlišitelný od ostatních sdělení.

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž byste museli uvádět důvody. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů vycházející z původně uděleného souhlasu.

Automatizované rozhodování

Správce Vašich osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování.