Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Přijímací řízení na SŠ, informace k testování uchazečů

Přijímací řízení na SŠ, informace k testování uchazečůAktuálně: Vážení rodiče, milí žáci, základním školám bylo uloženo informovat Vás o povinnostech vyplývajících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání, které najdete v odkazu zdePodle tohoto opatření se prezenční přijímací zkoušky může účastnit jen uchazeč, který doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního antigenního preventivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedený v posledních 7 dnech před konáním zkoušky. Výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření v odkazu výše.

Základní škola Osek umožní svým žákům, kteří budou konat prezenční přijímací zkoušku na střední školu, podrobit se testu ve škole a vystaví jim také potvrzení. Testování proběhne v pátek 30. dubna 2021 v 9,00 v sále Společenského centra v Hrdlovské ulici.

 

Další informace k přijímacímu řízení na SŠ

V současné době mají naši žáci 9. ročníků odeslané přihlášky na střední školy a učiliště – museli tak učinit nejpozději do 1. 3. 2021.

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ si můžete přečíst zde.

Kvůli současné epidemii covidu-19 ministerstvo školství také na začátku roku prodloužilo období talentových zkoušek na střední školy. Na umělecké obory a konzervatoře se konaly od 4. do 31. ledna, zatímco původně mělo být jejich období v lednu asi o polovinu kratší. V případě sportovních gymnázií se termíny talentových zkoušek prodlouží do 19. května. Původně se tam tyto zkoušky měly konat od 4. ledna do 15. února 2021.

Jednotné přijímací testy, které organizuje Cermat z češtiny a matematiky, se  budou konat na čtyřleté obory SŠ 3. a 4. května, na víceletá gymnázia 5. a 6. května. Školní přijímací zkoušky mohou být na maturitních oborech 3. – 19. 5. 2021. O tom, zda ve škole budou jednotné přijímací zkoušky, nebo ne, budou moci ředitelé podle ministerstva školství rozhodnout do 8. března 2021 na základě počtu podaných přihlášek na školu.

Hodnocení 1. kola přijímacího řízení

V tomto roce může střední škola např. rozhodnout o rozšíření vysvědčení, která se zohledňují. Může také změnit poměr podílu jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení (v předchozích letech min. 60 %, u gymnázia se sportovní přípravou min. 40 %).

Škola zveřejní seznam přijatých uchazečů 19. - 21. května 2021 na svých webových stránkách.  Oznámení se zasílá pouze nepřijatým uchazečům nebo jejich zákonným zástupcům.

Odvolací řízení

Proti rozhodnut o nepřijetí ke vzdělávání může uchazeč, popř. jeho zákonný zástupce, podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

2. kolo přijímací zkoušky

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Podat se může neomezené množství přihlášek.

V hodnocení může zohlednit výsledky jednotné zkoušky a určí způsob hodnocení u uchazečů, kteří jednotnou zkoušku nekonali.

Případná školní přijímací zkouška se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola, pozvánku ředitel zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání.

Zápisový lístek

Žák obdrží zápisový lístek nejpozději 6. dubna 2021. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek vyplněn a odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli  střední školy, kde hodlá studovat (a byl přijat). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Na závěr připomínám - sledujte pečlivě webové stránky škol, na které se hlásíte. Vyčkejte, jaké informace vám střední škola posílá, aby vám neunikla nějaká důležitá informace. V případě nejasností se včas spojte s výchovnou poradkyní. 

 

Důležitá data

březen do 19. 3. MŠMT zveřejní jednotné zkušební schéma

do 19. 3. ředitel školy oznámí uchazečům, že se nekoná ani školní ani jednotná přijímací zkouška, pokud není převis přihlášek na daný obor vzdělání a pokud si to vyhradil v kritériích přijímacího řízení 

do 26. 3. ředitel GSP má (poslední) možnost oznámit změnu termínu talentové zkoušky u uchazečů, kteří ji nekonali

duben do 9. 4. ředitel školy oznámí změnu termínu školní přijímací zkoušky

květen 3. – 19. 5. období pro konání školních přijímacích zkoušek včetně neproběhlých zkoušek talentových

3., 4. 5. první a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání včetně nástaveb

5., 6. 5. první a druhý termín jednotné přijímací zkoušky do víceletých gymnázií

19. – 21. 5. vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení

červen 2. – 4. 6. nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení

2., 3. 6. první a druhý náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání

14. – 16. 6. vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení

28. – 30. 6. nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení