Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Informace pro žáky 1. stupně

Informace pro žáky 1. stupněVláda ČR umožňuje od 25. května 2020 osobní přítomnost žáků 1. stupně na základní škole.

Docházka pro žáky není povinná. Pokud žáci nebo jejich zákonní zástupci nebudou mít o vzdělávání zájem, budou se žáci dále vzdělávat v rámci výuky na dálku.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit závazně zájem o docházku do školy do pondělí 18. května 2020, a to elektronicky prostřednictvím zprávy ve Škole OnLine, případně emailem třídní učitelce.

Do zprávy napište:

1. že závazně přihlašujete své dítě ____________________ k výuce od 25. 5. 2020

2. zda bude dítě odcházet ihned po vyučování

3. zda bude odcházet ihned po obědě

4. zda zůstane na odpolední aktivitu v „družině“ (max. do 16.00 hod.)

Pokud zákonný zástupce zájem do stanoveného termínu nevyjádří, žák nebude ke vzdělávání přijat.

Před zahájením vzdělávání musí zákonní zástupci čestně prohlásit, že se u žáků neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění - formulář „Čestné prohlášení“. Dále musí zákonní zástupci žáků zodpovědně zvážit, zda své dítě ke vzdělávání přihlásí s ohledem na rizikovost a doporučení k současné situaci ohledně COVID-19. Pozornost by při rozhodování měli věnovat především tomu, zda žáci, případně osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, nespadají mezi osoby s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výčet rizikových faktorů je uveden na formuláři „Čestné prohlášení“.

Formulář „Čestné prohlášení“ musí zákonný zástupce odevzdat před prvním vstupem žáka do školy, stačí v první den vzdělávání. Dokument je ke stažení na webových stránkách školy www.zsosek.cz, případně je k dispozici vytištěný v kanceláři školy v Hrdlovské ulici.

Později již nebude možné se ke vzdělávání připojit. Důvodem je nutnost zachovat neměnné složení skupin žáků.

Školní jídelna bude otevřena, nezapomeňte obědy zaplatit a objednat. Žáci mohou na oběd pouze se svojí vzdělávací skupinou.

Organizační a časové zajištění vzdělávání

Výuka bude probíhat ve všední dny od 8 hod. do 11.40 hod.. Žáci budou do budovy pouštěni průběžně od 7.30 hod. Po skončení vyučování budou jednotlivé skupiny v časových intervalech přecházet do školní jídelny. Žáci, kteří na oběd nepůjdou, budou ze školy odcházet ihned po skončení vyučování. Odpolední „družina“ bude otevřena pro žáky 1. – 3. ročníků do 16.00 hod. bezplatně.

Personální zajištění

1.A+1.B – Markéta Vrkoslavová                                                   

1.C – Mgr. Lenka Hokrová                                                                            

2.A+2.B+2.C (žáci odcházející po vyučování nebo po obědě) – Mgr. Marcela Štiková              

2.A+2.B+2.C (žáci, kteří se účastní i odpolední družiny) – Mgr. Lenka Ernstová                                  

3.A+3.B (žáci odcházející po vyučování nebo po obědě) - Mgr. Jitka Lindová

3.A+3.B (žáci, kteří se účastní i odpolední družiny) - Mgr. Ivana Kavková 

4.A+4.B – Mgr. Lenka Zítová

4.C – Mgr. Zuzana Maličová

5.A+5.B – Kamila Drdlíková

Dohledem o přestávkách a dohledem nad dodržováním hygienických pravidel budou pověřeny asistentky pedagoga – Lenka Hyklová, Petra Končelová, Soňa Vladařová

Školní družina – Ivana Formánková, Jana Koldusová, Ivana Podrázká, Soňa Vladařová

Rozvrh hodin   

Náplň vyučovací hodiny budou volit vyučující jednotlivých skupin průběžně dle potřeb žáků. Zákonní zástupci i žáci budou vždy předem informováni.

Cesta do školy a ze školy a pohyb před školou

Při cestě do školy a ze školy a před školou se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Při vstupu do školy bude žákům změřena teplota.

Provoz v šatnách a celé škole bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V budově školy

Toalety a učebny budou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Ve třídě

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku.

V jídelně se při výdeji jídla nesmí potkávat žáci z různých skupin. Jsou zajištěny obvyklé rozestupy mezi žáky i mezi jednotlivými skupinami.

čestné prohlášení 1. stupeň.pdf

LOGO_PRUHLEDNE.gif