Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Informace pro žáky 9. ročníku

Informace pro žáky 9. ročníkuVláda ČR přijala s účinností od 11. května 2020 krizové opatření, kterým umožňuje osobní přítomnost žáků 9. ročníku na základní škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školu.

Docházka pro tyto žáky není povinná. Pokud žáci nebo jejich zákonní zástupci nebudou mít o vzdělávání zájem, budou se žáci dále vzdělávat v rámci výuky na dálku.

Vzdělávání bude organizováno jen pro žáky, kteří budou konat přijímací zkoušku na střední školu. Ostatním žákům 9. ročníku, kteří přijímací zkoušku nekonají, je přítomnost ve škole nadále zakázána a tito žáci se budou vzdělávat distančním způsobem tak jako doposud.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do čtvrtka 7. května 2020, a to elektronicky prostřednictvím zprávy ve Škole OnLine adresované Mgr. Janu Sklepníkovi, zástupci ředitele pro II. stupeň, případně emailem na adresu sklepnik@zsosek.cz (do zprávy stačí uvést např. formulaci ´Mám zájem o přípravu dítěte na přijímací zkoušky´).

Pokud zákonný zástupce zájem do stanoveného termínu nevyjádří, žák nebude ke vzdělávání přijat.

Před zahájením vzdělávání musí zákonní zástupci čestně prohlásit, že se u žáků neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění.

Dále musí zákonní zástupci žáků zodpovědně zvážit, zda své dítě ke vzdělávání přihlásí s ohledem na rizikovost a doporučení k současné situaci ohledně COVID-19. Pozornost by při rozhodování měli věnovat především tomu, zda žáci, případně osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, nespadají mezi osoby s rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Výčet rizikových faktorů je uveden na formuláři „Čestné prohlášení“.

Formulář „Čestné prohlášení“ musí zákonný zástupce odevzdat před prvním vstupem žáka do školy. Formulář vyplněný zákonným zástupcem může do školy přinést žák v první den vzdělávání.

Dokument je ke stažení na webových stránkách školy www.zsosek.cz, případně je k dispozici vytištěný v kanceláři školy.

Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vzdělávání bude umožněno jen žákům přihlášeným k 11. květnu 2020. Později již nebude možné se ke vzdělávání připojit. Důvodem je nutnost zachovat neměnné složení skupin žáků.

Žákům nebude prozatím poskytováno školní stravování, svačinu a pití si musí do školy přinést sami z domova. Předpokládáme, že školní jídelna bude otevřena až od 25. května.

 Organizační a časové zajištění vzdělávání

Příprava na přijímací zkoušky bude sestávat z vyučovacích hodin matematiky, českého jazyka a praktické přípravy na samotné testování na PC. Výuka bude probíhat ve dvou dnech – každé úterý a čtvrtek, začne tedy v úterý 12. května a končí termínem konání přijímacích zkoušek na střední školy.

Personální zajištění

M – Mgr. Jitka Šátková, ČJ – Mgr. Lenka Kuklová, PC – Ing. Michaela Hametová

Dohledem o přestávkách a dohledem nad dodržováním hygienických pravidel budou pověřeny asistentky pedagoga.

Předpokládaný rozvrh hodin    

    9,00-9,45 10,00-10,45 11,00-11,45
úterý 9A PC M ČJ
9B ČJ PC M
9C M ČJ PC
čtvrtek 9A PC M ČJ
9B ČJ PC M
9C M ČJ PC

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Škola zajistí organizaci pohybu osob před školou.

Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Škola organizuje také režim odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

Vstup do školy bude žákům umožněn od 8,40 hod.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci vstupují do školy jednotlivě, tak jak budou přicházet.

Při vstupu bude žákovi orientačně změřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.

Provoz v šatnách bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

Po vstupu do budovy použije každý žák dezinfekci na ruce.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

V budově školy

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je doporučeno dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.

Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Ve třídě

Každá skupina se bude po celé období vzdělávat v jedné určené učebně, případně v učebnách výpočetní techniky (po každé skupině bude provedena dezinfekce povrchů, včetně technického vybavení).

Po příchodu do třídy použije každý žák dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

Maximální počet žáků ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě. Po celé období vzdělávání bude ve třídách stanoven stálý zasedací pořádek.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

V každé třídě bude důkladně větráno.

Škola povede evidenci o docházce žáků do školy.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Pedagogičtí pracovníci budou ve škole dohlížet na to, aby se nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nemohl vzdělávání účastnit.

Škola je vybavena bezkontaktními teploměry k orientačnímu měření tělesné teploty.

Pokud bude žák vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a škola bude kontaktovat zákonné zástupce s požadavkem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

LOGO_PRUHLEDNE.gif