Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Aktuální informace > Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Oseku pro školní rok 2022/2023

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ v Oseku pro školní rok 2022/2023V souladu s ustanovením § 46 školského zákona stanovuji termín zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy Osek, okres Teplice pro školní rok 2022/2023 na 7. dubna 2022 od 13:30 do 17:30 hod v budově ZŠ v Nelsonské ul.

Zápis proběhne v 5 odděleních, přibližná doba trvání zápisu je 15 minut.

Zákonný zástupce vyplní do 4. 4. 2022 na webu školy registraci k zápisu, kde si rezervuje čas a oddělení, v němž zápis proběhne. Jsou zde ke stažení i formuláře žádostí o přijetí či odklad. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu a dostaví se k zápisu bez předchozí registrace, žadatelé s rezervací na konkrétní termín budou mít přednost.

Zákonný zástupce předloží u zápisu žádost o přijetí či odklad a pokud možno vyplněný dotazník dítěte, dále svůj OP, rodný list dítěte, příp. další doklady, nezbytné k ověření údajů, zákonem předepsaných pro evidenci žáka ve školní matrice (např. povolení k pobytu cizích státních příslušníků, zdravotní obtíže apod.). Na žádosti o přijetí by měl být podpis obou rodičů.

Náhradní termín zápisu může zákonný zástupce dítěte domluvit do 30. dubna 2022 se zástupkyní ředitele pro 1. stupeň Mgr. Marcelou Paterovou na tel. 417837227

 Podle § 36 odst. 3 školského zákona: „Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.“ Tzn., že zápis se týká povinně všech dětí, které se narodily před 1. zářím 2016.

Předčasný zápis: „Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

O případný odklad školní docházky může zákonný zástupce požádat při zápisu. Dle § 37 školského zákona „není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Kritéria přijetí:

  1. Na základě žádosti zákonných zástupců budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti základní školy.
  2. Pokud po přijetí dětí podle odst. 1 nebude kapacita naplněna, budou na základě žádosti zákonných zástupců přijaty i děti, které nemají trvalé bydliště ve spádové oblasti základní školy.

Kapacita prvních tříd školního roku 2022/2023 je 75 žáků.

Žáci ZŠ Osek se vzdělávají podle vzdělávacího programu „Čtyřlístek“. Program je zaměřen především na výuku práce na počítačích, podporuje tělesnou výchovu a sport a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka anglického jazyka je zařazena od 1. ročníku.

 

V Oseku 8. 3. 2022                                                      Mgr. Luboš Čapek, ředitel ZŠ Osek, v.r.

 

DOTAZNÍK k zápisu do 1. třídy