Drobečková navigace

Úvod > Ze života školy > Akce školy > Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Osek

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ OsekV souladu s ustanovením § 46 školského zákona a s opatřením MŠMT č. j.: MSMT-12639/2020-1 vydanému v souvislosti s mimořádnými opatřeními Min. zdravotnictví a s rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu stanovuje ředitel školy termín a způsob zápisu dětí do 1. ročníku Základní školy v Oseku pro školní rok 2020/2021 takto:

Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole v době od 6. 4. do 24. 4. 2020 formou doručení žádosti o přijetí Základní škole Osek, okres Teplice následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy, ID ej6qv6g

  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu capek@zsosek.cz,

  3. poštou na adresu školy,

  4. osobním podáním do kanceláře školy v Hrdlovské 662 či do poštovní schránky u hlavního vchodu školy.

Stejným způsobem lze zažádat i o odklad školní docházky dítěte. 

Zákonný zástupce doručí s žádostí o přijetí vyplněný školní dotazník a kopii rodného listu dítěte, příp. další doklady, nezbytné k ověření údajů, zákonem předepsaných pro evidenci žáka ve školní matrice (např. povolení k pobytu cizích státních příslušníků, rozhodnutí soudu apod.).

Podle § 36 odst. 3 školského zákona: „Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.“ Tzn., že zápis se týká povinně všech dětí, které se narodily před 1. zářím 2014.

O případný odklad školní docházky může zákonný zástupce požádat při zápisu. Dle § 37 školského zákona „není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.“

Žáci ZŠ Osek se vzdělávají podle vzdělávacího programu „Čtyřlístek“. Program je zaměřen především na výuku práce na počítačích, podporuje tělesnou výchovu a sport a práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka anglického jazyka je zařazena od 1. ročníku.

V Oseku 20. 3. 2020                                                                        Mgr. Luboš Čapek, ředitel ZŠ Osek

LOGO_PRUHLEDNE.gif