Kalendář akcí

01
zář
1. září 2020
v 08:00


01
zář
1. září 2020
v 09:00


07
zář
7. září 2020
v 08:00


Síň slávy ZŠ Osek

Kategorie: Obecné dokumenty
Zveřejněno: neděle 21. září 2014 20:36
Napsal Sklepník Jan

Hodnocení chování a přípravy na vyučování za měsíc únor

6.A  Fuchsová Eliška,  Kyndlová Lenka, Lastovka Boris, Málek Jakub

6.B  Glossová Eliška, Krajčíková Radka, Šuleková Natálie

6.C 

7.A 

7.B  Cmíral Štěpán, Hajná Nikola, Hudková Nela, Matúšová Marianna, Sirotková Anna

7.C 

8.A  Hyneš Jíří, Lipka Martin, Paterová Michaela, Paterová Michaela, Plevová Hana, Velátová Kateřina Zelenka Filip

8.B 

9.A Bláhová Lucie, Filipová Tereza, Málková Lucie, Nohejlová Kateřina, Soukup Antonín, Šubrová Lenka, Toth Luboš, Veršing Jan, Vichrová Šárka, Vojtíšková Eliška

9.B  Nyguen Karolína, Pěknice Marek, Salačová Adéla, Švarc Jan, Trägner Petr

9.C Bebr Daniel, Bláhová Markéta,  Gärtnerová Viktorie, Hrubý Vojtěch, Kubínková Klára, Patera Jan,  Sirotková Eliška

Školská rada

Kategorie: Obecné dokumenty
Zveřejněno: čtvrtek 17. duben 2014 21:00
Napsal Super User

Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. 

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Kontakty na členy školské rady:

- za zřizovatele

Jan Charvát                           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                             608 888 881

Jiří Linda                                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                 

- za pedagogické pracovníky školy

Mgr. Jiřina Tylová                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                        417 837 125

Mgr. Lenka Zítová                  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                       417 837 227

- za rodiče žáků

Hana Fuchsová                     Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.             777 337 916

Jaroslava Hudková                Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                     775 604 934

Obecné kontakty školy

Kategorie: Obecné dokumenty
Zveřejněno: úterý 8. duben 2014 21:43
Napsal Super User

 

Název a sídlo:

Základní škola Osek, okres Teplice

Hrdlovská 662
417 05 Osek

Vedení:

Mgr. Luboš Čapek - ředitel školy
Mgr. Jan Sklepník - statutární zástupce, zástupce ředitele pro II. st.
Mgr. Marcela Paterová - zástupce ředitele pro I. st.

Kontakty:

telefon: +420 417 837 125
web: www.zsosek.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID DS: ej6qv6g

IČO: 490 870 11
IZO: 102465703
RED-IZO:600084892

školní jídelna: +420 417 837 401
výchovný poradce: +420 417 837 424
I. stupeň, budova Nelsonská: +420 417 837 227

Budovy:

1. stupeň - budova Nelsonská 263, Osek

2. stupeň, jídelna, družina, ředitelství školy - budova Hrdlovská 662, Osek

Zřizovatel školy:

Město Osek
Zahradní 246
417 05, Osek
IČO: 00266558
telefon: +420 417 837 202
web: www.osek.cz
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Charakteristika a zaměření školy

Kategorie: Obecné dokumenty
Zveřejněno: pondělí 7. duben 2014 20:59
Napsal Super User

Charakteristika školy

Základní škola Osek, Hrdlovská 662 je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Výuka je realizována ve dvou budovách.

V budově v Nelsonské ulici, která se nachází nedaleko oseckého náměstí, jsou umístěny třídy I. stupně školy. Areál je ve středu města, je tudíž dobře dostupný. V jeho bezprostřední blízkosti se nachází zastávky autobusové hromadné dopravy.

Budova v Hrdlovské ulici je sídlem II. stupně a vedení školy. Je situována do panelového sídliště, které se však nachází v klidnější části města, navíc nedaleko lesa. Zastávky autobusů jsou vzdáleny pět minut chůze, blízko je rovněž vlakové nádraží.

     

Součásti školy a jejich kapacita:

 

skutečná (cca)

maximální

 základní škola

400

800

 školní družina

40

150

 školní jídelna

235

400

 

Budova I. stupně, Nelsonská ulice

Budova z roku 1904 prošla několika modernizacemi, které však nenarušily její historickou hodnotu.

Prostory pro výuku jsou dostačující. Kromě kmenových tříd jsou v budově speciální učebny hudební výchovy, vlastivědy a jedna tělocvična. V budově se nachází učebna výpočetní techniky, počítače jsou s přístupem na internet. Učebna je využívána i mimo vyučování. Máme jednu multimediální učebnu s interaktivní tabulí a dataprojektorem. Zvláštní kouzlo mají půdní prostory, kde se pořádají příležitostné výstavy k projektovému vyučování.

V areálu školy se také nachází školní pozemek využívaný při výuce Pč žáky I. i II. stupně. Škola má odpovídající hygienické zázemí (šatny, WC). V době přestávek si žáci mohou koupit svačinu v obchůdku v přízemí budovy. K dispozici jsou žákům v době přestávek dva tenisové stoly. V budově I. stupně je rovněž školní družina pro pobyt dětí před vyučováním.

Budova II. stupně, Hrdlovská ulice

Prostory pro výuku jsou dostačující. Kromě kmenových tříd jsou tu speciální učebny Fy, Ch, Př, Hv a Vv. Pro výuku praktických činností slouží kuchyňka a učebna dílen.

II. stupeň disponuje dvěma tělocvičnami, multifunkčním sportovním areálem s  antukovými hřišti, hřištěm na plážový volejbal a pískovým doskočištěm pro skok daleký. Školní areál přímo sousedí s veřejně přístupnou plochou s asfaltovým povrchem. 

V souladu se zaměřením naší školy na výpočetní techniku se v budově nachází speciální učebna výpočetní techniky. Všechny počítače jsou s přístupem na internet. Žáci je mohou využívat i mimo vyučování.

V multimediální učebně je umístěna interaktivní tabule s dataprojektorem. Prezentační technika, kterou je vybavena i odborná učebna fyziky, umožňuje využívat při výuce počítačové programy, animace a především aktivitu a bezprostřednost žáků. Spolu s dalším vybavením (vizualizér, mikroskop s připojením k počítači) pak poskytuje žákům vskutku kvalitní technické zázemí pro vlastní vyučování.

V areálu se rovněž nachází prostory školní družiny pro pobyt dětí po vyučování a školní jídelna s kuchyní s kapacitou 400 strávníků. Škola má odpovídající hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy a převlékárny). V době přestávek je žákům k dispozici školní obchod a občerstvovací automaty.

Zaměření školy

Při tvorbě školního vzdělávacího programu Čtyřlístek ZŠ Osek jsme měli na paměti, že celý jeho obsah bude podmíněn dvěma důležitými faktory – kde jsme teď a kde chceme být za několik let. Proto náš školní vzdělávací program vychází z důkladné analýzy současného stavu naší školy a směřuje ke smělým cílům, které jsme si jako pedagogové předsevzali. Ptali jsme se rodičů, žáků, veřejnosti i sami sebe, jaká by naše škola měla být. A odpovědí budiž Čtyřlístek.

Jak už sám název napovídá, jsou pro nás prioritní hned čtyři cíle, které jsme stanovili s ohledem na vzdělávací tradice naší školy:

  1. naučit žáky pracovat s informačními technologiemi,
  2. pěstovat u dětí vztah ke sportu,
  3. pomáhat žákům s poruchami učení ve speciálních třídách,
  4. vytvářet atmosféru pro toleranci a slušnost mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu.

Opodstatněnost zvolených priorit odůvodňujeme takto:

1) Kdybychom žáky nevedli k práci s informačními technologiemi, bylo by to v dnešní době stejné, jako bychom je neučili číst, psát či počítat. Výpočetní technika pro nás však neznamená cíl, nýbrž jen prostředek k dosažení cílů jiných. Naše škola má rovněž tradici v dobré vybavenosti počítači a prezentační technikou a to chceme rozvíjet i do budoucnosti. Informatiku zařazujeme již od druhého ročníku prvního stupně jako povinný předmět.

2) Vybavení naší školy dvěma tělocvičnami a školním hřištěm, sousedství s dalším veřejným hřištěm a fotbalovým hřištěm, tradice ve spolupráci se sportovními organizacemi v našem městě (TJ Baník Osek, TJ Sokol Osek, AŠSK), příhodná poloha našeho města, dlouholetá aktivní práce našich pedagogů a sportovní úspěchy našich žáků, to jsou dostatečné důvody proto, abychom oblast sportu upřednostňovali i nadále.

3) Nadstandardní péči žákům s poruchami učení poskytujeme již nyní a doufáme, že tím oslovíme i rodiče žáků z okolních měst. Při vhodných podmínkách zakládáme speciální třídy, organizujeme nápravy těchto poruch na prvním i na druhém stupni naší školy, většina vyučujících českého jazyka prošla kurzem pro vzdělávání žáků se SPUCH.

4) Chceme, aby naše škola byla místem, kde se nám všem bude líbit, kde budeme mít klid na usilovnou práci a kam se naši žáci budou rádi vracet. Uvědomujeme si, že vychováváme  především občany našeho města a věříme, že pokud budeme respektovat jeden druhého, tolerovat odlišnosti a budeme k sobě slušní, budou stejné hodnoty vyznávat i naši žáci ve svém občanském životě.