Kalendář akcí

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Naše děti a návykové látky

Kategorie: Jídelna Zveřejněno: středa 24. květen 2017 8:10 Napsal Sklepník Jan

tabulka V posledních letech zaznamenáváme v naší společnosti řadu změn a nejinak je tomu i ve školství. Kromě klasického vzdělávání je naším cílem, aby si žáci osvojovali zdravý životní styl a nepodléhali destruktivním závislostem, které tato doba přináší.

            Ze zkušeností vím, že s primární prevencí je nutné začít již v nejútlejším věku. Na 1. stupni mají žáci zařazované do výuky besedy, hry nebo projekty na zdravou výživu, sportovní aktivity, hygienu, osobní bezpečí, bezpečnost v silničním provozu, ale již také osvojení si odmítavého postoje k návykovým látkám. Na 2. stupni primární prevence pokračuje. Vedeme žáky k odpovědnosti za své zdraví, učíme je přijímat zdravý životní styl, podporujeme je v pohybových aktivitách, kdy se několikrát v roce zúčastňují různých sportovních soutěží v rámci okresu i kraje. Vštěpujeme žákům zásady slušného chování a netolerujeme vulgarizmy. Podařilo se nám snížit neomluvenou absenci. Proběhly besedy a přednášky zaměřené na závislosti jako je alkohol, tabák, drogy, ale i netolismus (závislost na počítači) nebo nebezpečí kyberšikany.

            Barbora Nedvědová, studentka PF UJEP, provedla v rámci své bakalářské práce anonymní dotazníkové šetření zaměřené na návykové látky a životní styl našich žáků. Její výzkum byl i pro nás přínosem a některé výsledky jsou uvedeny v tabulce (údaje jsou v procentech).

            Z dalších otázek vyplynulo, že pití alkoholu, kouření i experimenty s drogami jsou hlavně záležitostí 14 a 15ti letých. Je však alarmující, že i děti mladší než 12 let mají zkušenosti s psychoaktivními látkami. Nestačí tedy jen intervence ze strany školy a pedagogů, ale je nutná i úzká spolupráce s rodinou, protože jistě chceme, aby z našich dětí vyrostli zdraví jedinci.